Algemene voorwaarden bij bestelling

Algemene voorwaarden bij bestelling

De particuliere consument heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het of de door hem bestelde Product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het of de Product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres : NV MARTIN VAN CLEVEN , NIJVERHEIDSSTRAAT 1, Zone B  te 8650 HOUTHULST

 1.Voorrang

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven die van de koper, en, behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de koper afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

 

De koper is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan NV MARTIN VAN CLEVEN goederen, werken en/of diensten levert.

 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal hierdoor de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden niet worden aangetast.

 

 

2. Offerte

Offertes zijn louter informatief en verbinden NV MARTIN VAN CLEVEN niet. Offertes zijn geldig voor een duur van dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

NV MARTIN VAN CLEVEN is enkel gebonden door de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van NV MARTIN VAN CLEVEN. Een orderbevestiging geldt enkel voor de daarin bevestigde goederen en/of werken, en geldt niet voor navolgende bestellingen.

 

De koper geeft de maten en hoeveelheden op voor offertes en bestellingen. Hij moet er de juistheid van nagaan en draagt er de eindverantwoordelijkheid voor.

 

 

3 .Ontstaan van de overeenkomst

De verkoopovereenkomst ontstaat op het moment dat de koper het aanbod aanvaardt door een bestelling te plaatsen via de website en hij de betaling uitvoert via de daartoe voorziene betalingssystemen.

 

Telefonische of mondelinge bestellingen alsook bestellingen per e-mail zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging en betaling van een voorschot. Een schriftelijke bevestiging welke niet aangetekend tegengesproken wordt binnen 14 dagen na ontvangst, is bindend.

 

 

4. Prijs en beschikbaarheid van het product

De prijs van het product, zoals vermeld op de website, kan te allen tijde worden gewijzigd door NV MARTIN VAN CLEVEN.

 

De aangeduide prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief leveringskosten, importkosten of enige andere overheidskost die wordt aangerekend ingevolge de verkoop, het gebruik of de levering van het product.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

De beschikbaarheid van het product is onderhevig aan veranderingen onafhankelijk van de wil van NV MARTIN VAN CLEVEN.  NV MARTIN VAN CLEVEN geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van producten.

In deze zin en in geval van toeleveringsmoeilijkheid, of indien de producten niet meer in stock zijn, behouden wij ons het recht voor om U te informeren omtrent de mogelijkheid vervangingsproducten te bestellen van gelijke of hogere kwaliteit of waarde. Indien U deze vervangingsproducten niet wenst te bestellen, dan zullen wij elk eventueel gestort bedrag terugbetalen.

 

 

 

5. Betaling

Bestellen bij NV MARTIN VAN CLEVEN staat voor snel, simpel en vooral veilig betalen.

Onze facturen zijn uitsluitend netto, zonder korting, betaalbaar op het ogenblik dat de bestelling wordt uitgevoerd.

Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% op jaarbasis, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal het bedrag van de onbetaald gebleven facturen, ten titel van schadevergoeding, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 8%.

NV MARTIN VAN CLEVEN werkt samen met MOLLIE als Payment Provider en zal u op het moment van betalen doorsturen naar een beveiligde pagina van de Provider.

MOLLIE biedt verschillende manieren om elektronisch te betalen : Bancontact, Mistercash, VISA, Mastercard, Ideal, PayPal of via bankoverschrijving. NV MARTIN VAN CLEVEN accepteert geen cheques of onder rembours betalingen.

De kredietkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en aan een toelating van het organisme dat deze kaarten uitgeeft. Indien NV MARTIN VAN CLEVEN de noodzakelijke betalingstoelating niet bekomt, al NV MARTIN VAN CLEVEN niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging en/of het gebrek aan levering van de producten en zal NV MARTIN VAN CLEVEN niet gehouden zijn met U een overeenkomst aan te gaan

 

Zolang de koper in gebreke blijft de betaling uit te voeren, is NV MARTIN VAN CLEVEN niet gehouden tot levering/verzending over te gaan.

Bij annulatie van de bestelling na betaling door de koper, zullen de transactiekosten aangerekend Bancontact, Mistercash, VISA, Mastercard, Ideal of PayPal afgetrokken worden van het terug te betalen bedrag alsook de transportkosten.

 

 

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van NV MARTIN VAN CLEVEN tot de volledige betaling van de prijs. Het risico over het geleverde is vanaf de levering ten laste van de klant.

 

 

7. Levering

De levering gebeurt pas na ontvangst van betaling.

 

Onze leveringstermijnen zijn louter indicatief en verbinden ons in geen geval.

De leveringstermijn hangt ook van de beschikbaarheid van de goederen. Indien de producten niet beschikbaar zijn in de fabriek kan de levering langer duren.

NV MARTIN VAN CLEVEN streeft ernaar om alle bestellingen te leveren, hetzij binnen de week voor leveringen in België, hetzij binnen de veertien dagen voor leveringen in Nederland en Frankrijk.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan NV MARTIN VAN CLEVEN kenbaar heeft gemaakt. De koper is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de plaats van levering, opdat een vlotte bezorging mogelijk is.

 

 

8 .Verzending

Alle zendingen waarvan de goederen niet breekbaar zijn en/of beneden de 20 kg wegen, worden verzonden met DPD of BPost .

Alle zendingen waarvan de goederen breekbaar zijn en/of boven de 20 kg wegen, worden ingedeeld in verzendklassen. Er wordt automatisch berekend op basis van uw adres hoeveel de verzendkosten bedragen. Dit gebeurt van zodra je uw adres invoert.

 

De koper kan steeds opteren om te bestellen en de goederen zelf te komen ophalen.  Deze afhaalbestellingen moeten wel per email op info@martinvancleven.com worden aangevraagd en bevestigd.

 

NV MARTIN VAN CLEVEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen tijdens het transport of enige vertragingen in de levering van de producten die wordt veroorzaakt door de verzendmaatschappij.

Eventueel verlies, diefstal of andere oorzaken van tenietgaan van aangeleverde goederen zijn steeds ten laste van de klant.

 

Zoals eerder vermeld draagt de koper alle kosten van verzending, alsook alle extra kosten (belastingen, importkosten, …) veroorzaakt door de verzending.

 

 

  1. Klachten na levering : termijn van indiening en motivering

NV MARTIN VAN CLEVEN doet er alles aan om alle producten conform de bestelling te leveren.

 

Na ontvangst van de bestelling dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren. Mocht een product niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient de koper dit per omgaande, doch uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de bestelling, aan NV MARTIN VAN CLEVEN te melden. Klachten moeten schriftelijk, per aangetekend schrijven of per e-mail (info@martinvancleven.com ), aan NV MARTIN VAN CLEVEN worden meegedeeld.

 

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 dagen zal NV MARTIN VAN CLEVEN reageren op de klacht.

 

Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in kleur en/of textuur, alsook het verkleuren van producten.

 

 

10 .Annuleren van de aankoop

Indien de koper een aankoop wenst te annuleren, is dit slechts mogelijk op voorwaarde dat het aangekochte product nog niet werd verzonden en/of geleverd, en op voorwaarde dat NV MARTIN VAN CLEVEN hiervan schriftelijk, per post of per mail, op de hoogte van wordt gebracht.

 

Indien het product reeds werd verzonden en/of geleverd, dient toepassing gemaakt van hetgeen onder punt 11 (herroepingsrecht) is vermeld.

 

Transactiekosten aangerekend door de Payment Provider worden onder geen beding terugbetaald.

 

 

11 .Herroepingsrecht

De particuliere consument heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het of de door hem/haar bestelde product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling.

 

Het of de product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres : NV MARTIN VAN CLEVEN, NIJVERHEIDSSTRAAT 1, Zone B1,  8650 HOUTHULST.

Het bewijs van terugzending door de Post of door het Trefpunt dient verplicht te worden gevalideerd. Alle informatie betreffende de terugzendingen zijn eveneens vermeld op de rugzijde van de leveringsborderellen.

 

Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, verbindt NV MARTIN VAN CLEVEN zich ertoe aan de koper, binnen de dertig (30) dagen nadat NV MARTIN VAN CLEVEN het pakket ontvangen heeft (de ontvangstdatum door NV MARTIN VAN CLEVEN strekt tot kennisgeving aan NV MARTIN VAN CLEVEN van het feit dat de koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten en de transactiekosten aangerekend door de Payment Provider, welke exclusief ten laste van de koper blijven.

 

De artikelen betaald met ecocheques kunnen niet terugbetaald worden. Ingeval van een retour, kan de koper het artikel omwisselen voor een ander artikel dat met een ecocheque betaald kan worden.

 

Een cadeaukaart van NV MARTIN VAN CLEVEN, eenmaal op de website gekocht, kan geen voorwerp zijn van een retour, of terugbetaling, onder welke vorm dan ook.

 

12 .Garantie

De in ontvangstname van het aangekochte product dekt alle zichtbare gebreken.

Evenwel, mocht een product niet voldoen aan de omschrijving op de website, dan dient de koper dit per omgaande, doch uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de bestelling, aan NV MARTIN VAN CLEVEN te melden. Klachten moeten schriftelijk, per aangetekend schrijven of per e-mail (info@martinvancleven.com ), aan NV MARTIN VAN CLEVEN worden meegedeeld.

De foto’s van de producten op de site zijn indicatief en niet bindend.  Kleuren van de geleverde producten kunnen afwijken van wat op de foto te zien is en kunnen geen reden van ontbinding van de verkoop uitmaken.

De verkoper levert een waarborg voor verborgen gebreken tot 2 jaar na leveringsdatum.

Ieder gebrek aan overeenstemming dat rijst binnen voornoemde termijnen, dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, aan de NV MARTIN VAN CLEVEN te worden meegedeeld per aangetekend schrijven en dit binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper kennis heeft gekregen van het gebrek aan overeenstemming.

 

Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in kleur en/of textuur, alsook het verkleuren van producten, het ontstaan van openingen en/of openstaande voegen, oppervlakte variaties, delaminaties, vervormingen ontstaan door foutieve klimatologische omstandigheden of door slijtage.

 

De koper verbindt er zich toe de aangekochte producten uitsluitend overeenkomstig de doeleinden en aanduidingen hem verstrekt in de toonzalen en/of op de website te gebruiken. Tegels die buiten hun normale bestemming gebruikt worden, of die niet verwerkt of geplaatst worden volgens de terzake geldende normen en regels van de kunst, zijn door dit feit zelf uitgesloten van elke waarborg.

 

13 . Overmacht

NV MARTIN VAN CLEVEN kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of verzending, en het foutief leveren van producten.

 

NV MARTIN VAN CLEVEN kan de bestelling in voornoemde gevallen annuleren, indien en op voorwaarde dat het aangekochte product nog niet werd verzonden en/of geleverd, en op voorwaarde dat NV MARTIN VAN CLEVEN hiervan schriftelijk, per post of per mail, op de hoogte van wordt gebracht.

 

Indien het product reeds werd verzonden en/of geleverd, dient toepassing gemaakt van hetgeen onder punt 11 (herroepingsrecht) is vermeld.

 

In geen geval kan NV MARTIN VAN CLEVEN worden verplicht om producten terug te kopen of te vervangen.

 

 

14 .Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van koophandel te IEPER en/of VEURNE, dan wel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement IEPER en/of VEURNE bevoegd.

Alle geschillen voorvloeiend uit de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

 

15 . Privacy en Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is NV MARTIN VAN CLEVEN, met zetel te 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 1, Zone B.

 

De informatie of persoonlijke gegevens die de koper ons meedeelt, zullen uitsluitend gebruikt en bewaard worden voor doeleinden van klantenbeheer, alsook in het kader van de eigen bedrijfsvoering.

NV MARTIN VAN CLEVEN verstrekt geen gegevens aan derden die Uw persoonlijke levenssfeer zouden kunnen aantasten.

 

Om online bestellingen te kunnen verwerken, vragen wij de koper om zijn/haar voornaam en familienaam, e-mailadres, factuuradres en/of verzendingsadres, telefoonnummer, en verder de bankkaartgegevens.

 

Wanneer de koper ons persoonlijke informatie geeft om online bestellingen te voltooien, ontvangt NV MARTIN VAN CLEVEN deze informatie met behulp van een beveiligde internet server in dienst van de industrie standaard beveiligd transport protocol, bekend als SSL (Secure Socket Layer).

SSL codeert alle persoonlijke informatie die de koper ons geeft om ervoor te zorgen dat deze informatie op een private en veilige manier wordt verzonden naar NV MARTIN VAN CLEVEN Eenmaal ontvangen, worden al uw persoonlijke gegevens beveiligd tegen toegang door onbevoegden.

 

 

16 .Gebruik van de website

Door deze site te gebruiken en door hierop bestellingen te plaatsen verbindt de koper zich ertoe :

  • deze site enkel te gebruiken teneinde raadplegingen te doen of juridisch geldige bestellingen te plaatsen;
  • geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijze kan geacht worden dat dergelijke bestelling werd geplaatst, dan is NV MARTIN VAN CLEVEN gerechtigd deze te annuleren en de bevoegde overheden hiervan in te lichten;
  • NV MARTIN VAN CLEVEN zijn elektronisch adres mede te delen, zijn postadres en/of andere correcte en juiste gegevens. De koper geeft ons ook de toelating om deze gegevens te gebruiken teneinde hem desgevallend te kunnen contacteren.

 

De koper zal geen bestelling kunnen plaatsten indien hij/zij ons niet alle vereiste gegevens meedeelt.

 

Door op deze site een bestelling te plaatsen, bevestigt de koper ouder te zijn dan 18 jaar en zodoende over de juridische bekwaamheid te beschikken om overeenkomsten af te sluiten.

 

 

  1. Intellectuele eigendom

De koper erkent en aanvaardt dat elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op deze site op elk ogenblik onze eigendom zullen zijn dan wel deze van onze licentiegevers. De koper kan deze informatie enkel gebruiken in de mate dat hij/zij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk werd toegelaten door NV MARTIN VAN CLEVEN of onze licentiegevers. Dit belet de koper niet om deze site te gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is teneinde informatie betreffende zijn bestelling of zijn contactgegevens te kopiëren.

 

 

  1. Links naar externe websites

Indien onze site links bevat naar andere sites en gegevens van derden, worden deze links uitsluitend met informatieve doeleinden verstrekt zonder dat NV MARTIN VAN CLEVEN enige controle over de inhoud of gegevens van deze sites kan uitoefenen. NV MARTIN VAN CLEVEN aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid in geval van verlies of hinder die uit het gebruik van deze links voortvloeien.

 

 

  1. Recht om voorwaarden te wijzigen

NV MARTIN VAN CLEVEN kan te allen tijde deze voorwaarden herzien en wijzigen.

De koper is gebonden aan dergelijke herzieningen en zal derhalve zelf regelmatig de algemene voorwaarden moeten nalezen.

De koper is onderworpen aan de voorwaarden van toepassing op het tijdstip van de bestelling, met uitzondering van die voorwaarden waarvan de wet of de overheid NV MARTIN VAN CLEVEN ertoe verplicht ze met terugwerkende kracht toe te passen.

 

 

  1. Copyright

De koper dient deze copyright notitie zorgvuldig te lezen alvorens van deze site gebruik te maken. Door gebruik te maken van deze site, gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden zoals opgenomen in deze copyright notitie. Indien de koper niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zal hij/zij de site moeten verlaten.

 

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.